Frequently Asked Question

[SAP-URGENT PRICE] HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU URGENT PRICE
Last Updated 4 months ago

1. MD truy cập vào T-code : ZSDVR5010 : Urgent Price Request

image

2. Tiến hành lựa chọn cửa hàng cần tạo yêu cầu giá : 1001 (PVT) - 1002 (Sala) - 1003 (PHI) 

==> Mỗi cửa hàng là 1 yêu cầu giá

image

3. Tiến hành tạo yêu cầu giá : 

image

"Lưu ý kiểm tra cột Status chuyển màu xanh sau khi hoàn thành yêu cầu"

4. Truy cập vào Ticket system để gửi yêu cầu đẩy nhanh xuống POS cửa hàng tại đường dẫn 

http://thisoretail.store/

5. Hệ thống Ticket sẽ gửi Email thông báo hoàn thành yêu cầu

Please Wait!

Please wait... it will take a second!